Creative Europe Desk Slovensko informuje

V polovici júna uverejnila EACEA, tak ako sme avizovali, takmer všetky výzvy nového programu Kreatívna Európa v podprograme MEDIA. Informácie o nich budeme distribuovať postupne, podľa termínov uzávierok.

Producentské spoločnosti majú možnosť podávať žiadosti v troch výzvach na podporu vývoja, ale musia si vybrať iba jednu z nich:

CRE-MEDIA-2021-DEVMINISLATE: European mini-slate development, Vývoj minibalíkov európskych projektov. Ide o novú výzvu, určenú špeciálne nezávislým producentom z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou, ako je Slovensko. Základnou podmienkou je, že spoločnosť musela od roku 2014 ako väčšinový producent vyprodukovať jedno dielo (hrané, dokumentárne alebo animované), ktoré bolo komerčne distribuované minimálne v troch ďalších krajinách.

Podpora je určená pre balík 2 alebo 3 projektov – hraných, dokumentárnych, animovaných s minimálnou dĺžkou 60 min., ak šlo o dielo pre kiná, v prípade TV projektov minimálne 90 min. pri hraných, 24 min. pri animovaných a 50 min. pri dokumentárnych projektoch. Interaktívne diela môžu mať akúkoľvek dĺžku. K tomuto balíku môžu spoločnosti pridať navyše i jeden krátky film s dĺžkou do 20 minút. 

Podávané projekty sa budú riadiť zásadami systému „project management“, to znamená, že budú štruktúrované do „work packages“. Každý WP predstavuje jeden projekt. Všetky žiadosti sa musia podať elektronicky na portáli Funding and Tenders Portal, formulár bude mať tri časti: A – informácie o žiadateľovi, B – opis projektu na maximálne 70 strán, C – dodatočné informácie o projekte. Výška podpory bude fixná: 

animované dielo 55 000 eur / seriál 60 000 eur,

kreatívny dokument 30 000 / 35 000 eur,

hrané dielo s rozpočtom do 5 miliónov eur 45 000 / 55 000 eur,

hrané dielo s rozpočtom do 20 miliónov eur 75 000 / 100 000 eur.

Pre všetky projekty platí, že prvý natáčací deň musí byť najmenej 10 mesiacov po uzávierke.

Uzávierka je 12. augusta 2021 o 17. h.

Spoločnosti, ktoré podpísali zmluvu v rámci predchádzajúcej výzvy Podpory vývoja balíkov projektov v období 12 mesiacov pred uzávierkou tejto výzvy, nemôžu v tejto ani v nasledujúcej schéme žiadať o podporu.

CRE-MEDIA-2021-DEVSLATE, European slate development, Vývoj balíkov európskych projektov

Podpora 3 až 5 projektov (plus krátky film). Všetky podmienky sú v zásade rovnaké ako v predchádzajúcom prípade, spoločnosť však musí preukázať, že od roku 2014 produkovala minimálne dve diela v minimálne troch ďalších krajinách.

Uzávierka je 25. augusta 2021. 

CREA-MEDIA-2021-CODEV, European co-development, Spoločný vývoj európskych projektov

Ide o novú schému, ktorá by mala nahradiť predošlú podporu jednotlivých projektov, ale podmienky sú iné. Projekty predkladá konzorcium minimálne dvoch partnerov z rôznych krajín programu. Prvý natáčací deň musí byť minimálne 10 mesiacov od uzávierky tejto výzvy. Žiadajúca spoločnosť musí preukázať, že od roku 2014 produkovala aspoň jedno dielo komerčne distribuované v minimálne troch ďalších krajinách a k žiadosti musí priložiť zmluvu s partnermi projektu.

Podporou bude fixná suma, ktorá sa vypočíta na základe predloženého rozpočtu a môže byť maximálne 50 % rozpočtu vývoja a 60 000 eur na jedného partnera.

Uzávierka je 17. novembra 2021

Spoločnosti, ktoré v predchádzajúcom období dostali podporu vývoja balíkov projektov, v tejto výzve môžu žiadať.

CREA-MEDIA-2021-TVONLINE, TV and online content, Podpora TV a online projektov

Je určená aj pre nezávislých producentov na podporu diel (hraných, dokumentárnych, animovaných) primárne určených na vysielanie v TV a na online platformách.

Základnou podmienkou je, že žiadateľ musí mať na realizáciu projektu uzatvorené zmluvy s najmenej 2 vysielacími spoločnosťami. V zmluvách musí byť definované, kedy sa nezávislému producentovi vrátia práva na dielo (limity sú 7 rokov, ak ide iba o vysielanie, alebo 10 rokov, ak je vysielateľ aj koproducentom).

Prvý natáčací deň môže byť až po dátume uverejnenia tejto výzvy. V čase podania žiadosti musí mať žiadateľ pokrytých 40 percent rozpočtu. Podporou bude fixná suma na základe predloženého rozpočtu. Je vo výške maximálne 15 percent z celkového rozpočtu. 

Diela musia mať:

najmenej 90 min. ak ide o hrané dielo alebo seriál, podpora je maximálne 500 000 eur (projekty s rozpočtom menším ako 10 miliónov eur);

najmenej 50 min. v prípade dokumentárneho diela alebo seriálu, podpora je maximálne 300 000 eur;

najmenej 24 min. v prípade animovaného diela alebo seriálu, podpora je maximálne 500 000 eur. 

Uzávierka je 25. augusta 2021.

 

V auguste budú mať uzávierku aj ďalšie výzvy – uvádzame dve, v ktorých slovenské spoločnosti, organizátori festivalov a distribučné spoločnosti, pravidelne podávajú žiadosti:

CREA-MEDIA-2021-FEST, Support to European festivals / Podpora európskych festivalov

Podmienky sú v podstate rovnaké ako v predchádzajúcej schéme. Podpora je vo forme fixných súm podľa počtu európskych filmov v programe – od 27 000 do 75 000 eur v prípade dlhometrážnych filmov, od 19 000 do 33 000 eur v prípade krátkometrážnych filmov.

Uzávierka je 24. augusta 2021.

 

CREA-MEDIA-2021-FILMOVE, Films on the move / Filmy v pohybe

Ide o pokračovanie predchádzajúcej výzvy Výberová podpora kinodistribúcie, podmienky sú v podstate rovnaké, žiadateľom je predajca práv, musí ísť o združenie minimálne 7 distribútorov, z ktorých minimálne dvaja sú z krajín s nízkou audiovizuálnou kapacitou. Maximálna výška podpory pre slovenských distribútorov je 10 000 eur a maximálne 70 percent z distribučných nákladov. 

Uzávierka je 24. augusta 2021.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Katarína Krnáčová

Katarína Krnáčová

Spomínate si na kreovanie legislatívy o Audiovizuálnom fonde? Ako prebiehalo?  Legislatíva, ktorá napokon v roku 2008 vyústila do prijatia zákona o Audiovizuálnom fonde, sa postupne formovala vyše osemnásť rokov. Prvý návrh na zriadenie filmového fondu totiž predstavilo profesijné združenie filmárov ešte v roku 1990. Potom vznikol štátny fond kultúry Pro Slovakia a v roku 2002 NR SR schválila prvý zákon o Audiovizuálnom fonde. Ten však po zásahu prezidenta Schustera napokon skončil v parlamentnom archíve. Neskôr ministerstvo kultúry zriadilo grantový program AudioVízia, ktorý bol akýmsi štátnym predskokanom verejnoprávneho AVF. Pred časom som túto prehistóriu spracoval do štúdie pre časopis Kino-Ikon aj s odvolaniami na množstvo dokumentov, ktoré som si počas tých 18 rokov zbieral. V roku 2006 prišiel minister kultúry Marek Maďarič, ktorý dal filmárom zelenú na to, aby pripravili argumenty a podklady pre začlenenie návrhu na vznik AVF do programového vyhlásenia vlády. Mal som to šťastie byť pri tom spolu s Ivanom Králikom, Patrikom Paššom, Marianom Urbanom, Petrom Dubeckým aj s ďalšími priateľmi a kolegami, ktorí potom odborne pripomienkovali aj návrh zákona o AVF. Ten napokon 5. 11. 2008 v parlamente prešiel výraznou väčšinou naprieč politickým spektrom, keď za zákon hlasovalo 122 zo 126 prítomných poslancov. Fond bol na svete a zavŕšil sa tak proces odštátnenia slovenskej kinematografie, ktorý sa začal ešte v roku 1990. Bolo vtedy...

Festivaly, ocenenia, prestíž a predátori

Predovšetkým tvorcovia nezávislých filmov, a zvlášť tých, ktoré nedosahujú celovečernú minutáž, totiž nemajú veľa iných možností, ako získať uznanie a dostať svoje diela k širšiemu publiku, než práve filmové festivaly. Úspech na prestížnych filmových podujatiach môže byť pre ďalšiu tvorbu zásadný aj pre tých a tie, čo tvoria autorské celovečerné filmy, ale na malom domácom trhu, akým je napríklad slovenský, nedokážu osloviť dostatočne širokú divácku verejnosť. Filmové ocenenia im neraz pomáhajú získať nielen prestíž a kredit vo filmárskej obci, ale aj koprodukčných partnerov či finančnú podporu na ďalšiu tvorbu. Lenže to, že po cenách a účasti na festivaloch, je neutíchajúci dopyt, môže podnecovať aj nie práve etické podnikateľské praktiky. Trh s márnivosťou, obchod s „prestížou“ Obchodovanie s túžbou po viditeľnosti a úspechu sa týka prakticky všetkých oblastí verejného života. Na Slovensku začalo kvitnúť už pred viac ako dvoma desaťročiami. Zakaždým stálo na podobnom biznis modeli: obchodníci napríklad nabádali podnikateľov, aby za poplatok zverejňovali informácie o svojich firmách v komerčných registroch a zároveň sa stávali ich (jedinými) odberateľmi, alebo cielili na samoľúbosť verejne činných osôb, umelcov či vedcov, keď im núkali, opäť za poplatok, zaradenie hesla s ich menom napríklad do encyklopédie Who is who na Slovensku. Čo na tom, že encyklopédiu...

Objednávka, experiment, zábava

V rubrike Z filmového archívu do digitálneho kina vám postupne predstavujeme kinematografické diela z Národného filmového archívu SFÚ, ktoré prešli procesom digitalizácie, sú dostupné vo formáte DCP (Digital Cinema Package), a teda ich možno premietať aj v digitálnych kinách. Poľnohospodársky film Miliardy kvapiek života, ktorý v normalizačných časoch nakrútil Milan Černák, je formálnym vrcholom objednávkového „žánru“. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia vzniklo napriek normalizácii viacero pozoruhodných krátkych filmov. Sú medzi nimi aj širokouhlé farebné snímky nakrútené na štátnu objednávku. Po viacerých „prešľapoch“ z konca 60. rokov – čím myslím až príliš slobodný prístup k spracúvanej látke – mohol režisér Milan Černák, podobne ako viacerí iní tvorcovia, ktorých bolo treba „upratať“, nakrúcať len určitý typ filmov. Takto v roku 1974 vytvoril aj krátky film o zvyšovaní úrody prostredníctvom zavlažovania – Miliardy kvapiek života.  „Nikdy som nerobil poľnohospodárske filmy, ale prišlo obdobie, keď som ,za odmenu‘ dostával robiť filmy len o odpade, poľnohospodárstve a podobne (...) Takže som si povedal, že keď už mám robiť film o poľnohospodárstve, nech je taký, aký ešte nebol!“ povedal Milan Černák v rozhovore pre Film.sk v roku 2022. A skutočne, z vizuálneho hľadiska vytvoril v spolupráci s kameramanom Vladimírom Hollošom a s hlavným technológom kolibských filmových laboratórií Róbertom Hardonyim nevšedné dielko.  Filmový obraz sa v Miliardách kvapiek života podchvíľou rozdeľuje na dve, tri, ba až na deväť geometricky rovnakých častí, v ktorých sa zjavujú, ožívajú, chvejú...
Zobraziť všetky články
This site is registered on wpml.org as a development site.