Creative Europe Desk Slovensko informuje

V marci bude mať uzávierky niekoľko podporných schém MEDIA, vo viacerých z nich sme už v minulosti zaznamenali slovenských žiadateľov. Viac informácií nájdete na www.cedslovakia.eu a, samozrejme, sme vám k dispozícii na konzultácie.

Výzva CREA-MEDIA-2023-DEVVGILM, Video Games and Immersive content development / Vývoj videohier a imerzných diel
Uzávierka 1. 3. 2023, 17.00
Podpora vývoja naratívnych videohier a imerzného obsahu, určených na komerčnú distribúciu. Žiadosť môže podať herné štúdio, XR štúdio alebo audiovizuálna produkčná spoločnosť.
Podporu môžu získať tieto projekty:
– naratívne videohry alebo projekty s interaktívnym naratívnym a imerzným obsahom, určené na komerčnú distribúciu;
– príbeh sa musí rozprávať v priebehu celej hry/projektu (in-game storytelling), nie iba ako úvod alebo záver.
Oprávneným žiadateľom je:
– spoločnosť, ktorá vyvinula/vyrobila aspoň jednu videohru alebo imerzný projekt, ktorý bol komerčne distribuovaný v období od 1. 1. 2020 do uzávierky výzvy;
– hlavný predmet činnosti spoločnosti – vývoj/výroba videohier, vývoj zábavného softvéru alebo výroba audiovizuálnych diel;
– spoločnosť je registrovaná v jednej z členských krajín programu MEDIA a vlastnia ju občania týchto krajín;
– má väčšinové vlastníctvo práv k projektu;
– produkčná fáza (začínajúca sa od vytvorenia prvého hrateľného prototypu/skúšobnej verzie hry) nesmie byť naplánovaná skôr ako 10 mesiacov po dátume uzávierky.

Financovanie:
– fixná suma vo výške 50 % uznateľného rozpočtu na vývoj (náklady možno uznať až od podpisu zmluvy, v odôvodnených prípadoch od podania žiadosti);
– max. 150 000 eur.

Výzva CREA-MEDIA-2023-FEST, European festivals / Európske festivaly

Uzávierka 9. 3. 2023, 17.00
Podpora je určená pre audiovizuálne festivaly hraných, dokumentárnych, animovaných a krátkych filmov – európske audiovizuálne festivaly, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie záujmu publika o neeurópsky audiovizuálny obsah a podporu jeho cirkulácie a viditeľnosti.
Oprávneným žiadateľom je festival, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
– minimálne 50 % programu je venovaných európskym zahraničným filmom a audiovizuálnym dielam (pochádzajúcim z členských krajín MEDIA);
– tieto diela musia zastupovať aspoň 15 rôznych členských krajín MEDIA;
– festival musí mať za sebou aspoň 3 ročníky, ktoré sa konali do 31. decembra 2022.

Prípustné aktivity:
Stratégie zamerané na celoročné aktivity, ktoré pomôžu rozšíriť a obnoviť publikum implementáciou inovatívnych aktivít aj na oslovenie mladého publika.
Žiadosti by mali predstaviť primerané stratégie na zabezpečenie udržateľnejšieho a environmentálne ohľaduplnejšieho prostredia, ktoré zabezpečí rodovú rovnováhu, začlenenie rozmanitosti a reprezentatívnosti.

Financovanie:
Paušálna suma závisiaca od počtu európskych filmov v programe festivalu vo výške
27 000 – 75 000 eur za rok, v prípade festivalu krátkych filmov 19 000 – 33 000 eur za rok.
Financovanie je na 2 roky (2 ročníky festivalu).

Výzva CREA-MEDIA-2023-FILMOVE, Films on the move / Filmy v pohybe (výberová distribúcia)

Uzávierky:

14. 3. 2023, 17.00

4. 7. 2023, 17.00

 

Podpora distribúcie zahraničných európskych filmov v kinách a/alebo online.

Oprávnený žiadateľ:

Európsky sales agent, ktorý koordinuje minimálne 7 rôznych prípustných distributérov pôsobiacich v rôznych krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA, pričom dvaja musia pochádzať z krajín s nižšou audiovizuálnou kapacitou.

– sales agent musí byť oprávnený predávať filmy do min. 15 členských krajín MEDIA;

– filmy musia mať distribučnú premiéru najskôr 10 týždňov po podaní žiadosti.

 

Prípustné projekty:

– Film: musí to byť hraný, animovaný alebo dokumentárny film s minimálnou dĺžkou 60 minút;

– európske filmy (na výrobe filmu sa musia významnou mierou podieľať spoločnosti a profesionáli z krajín MEDIA);

– rok výroby (copyright) nesmie byť starší ako 2021;

– výrobný rozpočet filmu z krajín s vysokou produkčnou kapacitou musí byť nižší ako 15 mil. eur.

 

Financovanie:

maximálne 90 % oprávnených nákladov (sales agent);

max. 70 % nákladov na P&A (jednotliví distribútori);

maximálne sumy na distribútora: 150 000 eur (FR, IT, EC, DE), 60 000 eur (AT, BE, PL, NL), 30 000 eur (CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SE), 10 000 eur (ostatné územia).

 

Výzva CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU, Audience development and film education / Vývoj publika a filmová výchova

Uzávierka: 30. 3. 2023, 17.00

Podpora práce s publikom a filmového vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem publika a povedomie o európskych audiovizuálnych dielach. Môžu sa prihlásiť organizácie so sídlom v členských štátoch MEDIA.

 

Finančná podpora je určená na:

zvýšenie vedomostí a záujmu publika o európske audiovizuálne diela (vrátane programov filmového dedičstva);

projekty zamerané na celoeurópsky dosah a vplyv na divákov, ktoré majú mechanizmy na celoeurópsku spoluprácu;

projekty zvyšujúce prínos európskych audiovizuálnych diel (vrátane katalógov vybraných filmov) pri práci s publikom a filmovej výchove;

projekty musia mať celoeurópsky dosah, zahŕňajúci aspoň 5 členských štátov MEDIA a

významný podiel európskych filmov a audiovizuálnych diel (min. 50 %).

 

Financovanie:

70 % uznateľných nákladov.

 

Výzva medzisektorovej oblasti CREA-CROSS-2023-MEDIALITERACY, News – Media Literacy

Uzávierka: 30. 3. 2023, 17.00

Prípustné sú projekty spolupráce s jasne definovaným cieľom (cieľmi) na podporu/zacielenie na konkrétnu oblasť (oblasti)/cieľ (ciele) v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sa týkajú aspoň dvoch z týchto oblastí činností:
– činnosti, ktoré vychádzajú z osvedčených postupov inovatívnych projektov mediálnej gramotnosti, uplatňujú ich a rozširujú, pričom zohľadňujú meniaci sa mediálny ekosystém, najmä prekračujúc kultúrne, národné alebo jazykové hranice;
– vývoj inovatívnych, interaktívnych online súprav nástrojov na poskytovanie riešení súčasných a budúcich výziev v online prostredí vrátane dezinformácií;
– vypracovanie materiálov a súborov nástrojov, ktoré občanom umožnia rozvíjať kritický prístup k médiám, rozpoznávať dezinformácie a primerane na ne reagovať.
 
Všetky návrhy by mali zohľadňovať inkluzívnosť občanov, občiansku angažovanosť a participatívnu kultúru ako svoj základný aspekt.

Projekt musí predložiť konzorcium najmenej troch žiadateľov (príjemcov, nie pridružených subjektov), ktoré spĺňa tieto podmienky:
minimálne 3 subjekty z 3 rôznych oprávnených krajín.

Podpora je vo výške maximálne 70 % uznateľných nákladov.

 

Výkonná agentúra EACEA uverejnila výsledky niekoľkých výziev, z ktorých nás najviac zaujímali výsledky výzvy CREA-MEDIA-2022-DEVMINISLATE, v ktorej získali 3 slovenské produkčné spoločnosti celkovo 435 000 eur. Mená spoločností a sumy ich podpory zverejníme po podpise zmlúv spoločností s Európskou komisiou. Úspešným žiadateľom srdečne blahoželáme.

vs

Autor:
Verzia pre tlač
Zdieľať:

Najnovšie články

Katarína Krnáčová

Katarína Krnáčová

Spomínate si na kreovanie legislatívy o Audiovizuálnom fonde? Ako prebiehalo?  Legislatíva, ktorá napokon v roku 2008 vyústila do prijatia zákona o Audiovizuálnom fonde, sa postupne formovala vyše osemnásť rokov. Prvý návrh na zriadenie filmového fondu totiž predstavilo profesijné združenie filmárov ešte v roku 1990. Potom vznikol štátny fond kultúry Pro Slovakia a v roku 2002 NR SR schválila prvý zákon o Audiovizuálnom fonde. Ten však po zásahu prezidenta Schustera napokon skončil v parlamentnom archíve. Neskôr ministerstvo kultúry zriadilo grantový program AudioVízia, ktorý bol akýmsi štátnym predskokanom verejnoprávneho AVF. Pred časom som túto prehistóriu spracoval do štúdie pre časopis Kino-Ikon aj s odvolaniami na množstvo dokumentov, ktoré som si počas tých 18 rokov zbieral. V roku 2006 prišiel minister kultúry Marek Maďarič, ktorý dal filmárom zelenú na to, aby pripravili argumenty a podklady pre začlenenie návrhu na vznik AVF do programového vyhlásenia vlády. Mal som to šťastie byť pri tom spolu s Ivanom Králikom, Patrikom Paššom, Marianom Urbanom, Petrom Dubeckým aj s ďalšími priateľmi a kolegami, ktorí potom odborne pripomienkovali aj návrh zákona o AVF. Ten napokon 5. 11. 2008 v parlamente prešiel výraznou väčšinou naprieč politickým spektrom, keď za zákon hlasovalo 122 zo 126 prítomných poslancov. Fond bol na svete a zavŕšil sa tak proces odštátnenia slovenskej kinematografie, ktorý sa začal ešte v roku 1990. Bolo vtedy...

Festivaly, ocenenia, prestíž a predátori

Predovšetkým tvorcovia nezávislých filmov, a zvlášť tých, ktoré nedosahujú celovečernú minutáž, totiž nemajú veľa iných možností, ako získať uznanie a dostať svoje diela k širšiemu publiku, než práve filmové festivaly. Úspech na prestížnych filmových podujatiach môže byť pre ďalšiu tvorbu zásadný aj pre tých a tie, čo tvoria autorské celovečerné filmy, ale na malom domácom trhu, akým je napríklad slovenský, nedokážu osloviť dostatočne širokú divácku verejnosť. Filmové ocenenia im neraz pomáhajú získať nielen prestíž a kredit vo filmárskej obci, ale aj koprodukčných partnerov či finančnú podporu na ďalšiu tvorbu. Lenže to, že po cenách a účasti na festivaloch, je neutíchajúci dopyt, môže podnecovať aj nie práve etické podnikateľské praktiky. Trh s márnivosťou, obchod s „prestížou“ Obchodovanie s túžbou po viditeľnosti a úspechu sa týka prakticky všetkých oblastí verejného života. Na Slovensku začalo kvitnúť už pred viac ako dvoma desaťročiami. Zakaždým stálo na podobnom biznis modeli: obchodníci napríklad nabádali podnikateľov, aby za poplatok zverejňovali informácie o svojich firmách v komerčných registroch a zároveň sa stávali ich (jedinými) odberateľmi, alebo cielili na samoľúbosť verejne činných osôb, umelcov či vedcov, keď im núkali, opäť za poplatok, zaradenie hesla s ich menom napríklad do encyklopédie Who is who na Slovensku. Čo na tom, že encyklopédiu...

Objednávka, experiment, zábava

V rubrike Z filmového archívu do digitálneho kina vám postupne predstavujeme kinematografické diela z Národného filmového archívu SFÚ, ktoré prešli procesom digitalizácie, sú dostupné vo formáte DCP (Digital Cinema Package), a teda ich možno premietať aj v digitálnych kinách. Poľnohospodársky film Miliardy kvapiek života, ktorý v normalizačných časoch nakrútil Milan Černák, je formálnym vrcholom objednávkového „žánru“. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia vzniklo napriek normalizácii viacero pozoruhodných krátkych filmov. Sú medzi nimi aj širokouhlé farebné snímky nakrútené na štátnu objednávku. Po viacerých „prešľapoch“ z konca 60. rokov – čím myslím až príliš slobodný prístup k spracúvanej látke – mohol režisér Milan Černák, podobne ako viacerí iní tvorcovia, ktorých bolo treba „upratať“, nakrúcať len určitý typ filmov. Takto v roku 1974 vytvoril aj krátky film o zvyšovaní úrody prostredníctvom zavlažovania – Miliardy kvapiek života.  „Nikdy som nerobil poľnohospodárske filmy, ale prišlo obdobie, keď som ,za odmenu‘ dostával robiť filmy len o odpade, poľnohospodárstve a podobne (...) Takže som si povedal, že keď už mám robiť film o poľnohospodárstve, nech je taký, aký ešte nebol!“ povedal Milan Černák v rozhovore pre Film.sk v roku 2022. A skutočne, z vizuálneho hľadiska vytvoril v spolupráci s kameramanom Vladimírom Hollošom a s hlavným technológom kolibských filmových laboratórií Róbertom Hardonyim nevšedné dielko.  Filmový obraz sa v Miliardách kvapiek života podchvíľou rozdeľuje na dve, tri, ba až na deväť geometricky rovnakých častí, v ktorých sa zjavujú, ožívajú, chvejú...
Zobraziť všetky články
This site is registered on wpml.org as a development site.